g2384
Dodane 2 września 2019 · Posted in Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Małopolski

Komunikat i formularz zgłoszeń do pobrania w linku:

https://www.pzkfits.pl/komunikat-o-zawodach-ogolnopolskie-mistrzostwa-malopolskiego-tkkf-w-wlk-i-tsk-zielonki-k-krakowa-2019/?fbclid=IwAR3s9QQ_vKWrkG8_0wor05M5L0Uu5drm0-igpP479WSr5sFCyQ6AXQVbLX4

 

KOMUNIKAT O ZAWODACH

XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i V w Trójboju Siłowym Klasycznym Zielonki 05.10.2019

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sporu i Turystyki.

I. CELE
1. Popularyzacja sportów siłowych wśród mieszkańców Polski.

2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu leżąc klasycznym i w V trójboju siłowym klasycznym.

II. ORGANIZATORZY
1.Małopolski TKKF Zarząd Wojewódzki w Krakowie.

2.Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.

3.Ognisko TKKF „Azory” Kraków.

III. PARTNERZY I SPONSORZY
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Zarząd Główny TKKF

2. Województwo Małopolskie.

3. Gmina Miejska Kraków. 4. Gmina Zielonki

IV . WSPARCIE MEDIALNE
1. Kurier Małopolskiego TKKF

V. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin zawodów: 5 października 2019 ( sobota )

2. Miejsce startu: Hala Sportowa – Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Michalika 2

3. Termin zgłoszeń: Zgłoszenia pisemne z podaniem kat. wiekowej i wagowej należy kierować do dnia 27.09.2019 na adres: tkkf@tkkf.com. Zgłoszenia spóźnione i korekty do 1.10.2019.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji na wadze, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub i opłaceniu licencji na rok 2019, oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków i kandydaci na członków.
Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: https://www.pzkfits.pl/do-pobrania/
2. Opłacone wpisowe:
a/ Trójbój Siłowy Klasyczny – w wysokości 70 zł. Zgłoszenia spóźnione po terminie 100 zł. Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.
b/ Wyciskanie Sztangi Leżąc Klasyczne – w wysokości 70 zł. Zgłoszenia spóźnione, po terminie: 100 zł. Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .
Uwaga: Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).
3. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w Wyciskaniu Leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.
UWAGA: Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VII. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach : 1. Juniorki 14 – 18 lat open według formuły IPF,

2. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły IPF,

3. Seniorki open według formuły IPF,

4. Juniorzy 14 – 18 lat open według formuły IPF,

5. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły IPF,

6. Seniorzy w kat. 74, 93, + 93, według formuły IPF,

7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły IPF,

8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły IPF,
9. Weterani III gr. (60 i + 60 ) lat open według formuły IPF.

Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :
1. Juniorki 14-18 lat open według formuły IPF,

2. Juniorki 19-23 lat open według formuły IPF,

3. Seniorki open według formuły IPF,

4. Juniorzy 14-18 lat open według formuły IPF,

5. Juniorzy 19-23 lat open według formuły IPF,

6. Seniorzy w kat open według formuły IPF –

7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły IPF,

8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły IPF,

9. Weterani III gr.( +60 ) lat open według formuły IPF.

VIII. NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej wyszczególnionej kategorii zostaną nagrodzone medalami.

2. Zwycięzcy kategorii otrzymają puchary.

3. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika/zawodniczkę zawodów i najstarszego zawodnika/zawodniczkę zawodów.

4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce a osoby nie sklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.

5. Nagrody rzeczowe : trzy pierwsze miejsca w postaci odżywek i suplementów wg. klasyfikacji indywidualnej pkt. VII.

6. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w kg.

7. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w punktach IPF.

IX. INFORMACJE
1. Adres do korespondencji: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kraków , ul. Lenartowicza 14 tel/fax 12-63326-62 w godz.8.30 – 16.00 (poniedziałek-piątek) e-mail: tkkf@tkkf.com

2. Rezerwację miejsc we wskazanych hotelach zawodnicy dokonują na własny koszt.

3. Wyżywienie – na miejscu zawodów będzie catering, z którego zawodnicy będą mogli skorzystać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora.

4. Degustacja odżywek, upominki dla kibiców, konsultacje suplementacyjne i żywieniowe.

X. PROGRAM ZAWODÓW
1. Program ramowy :
5 października 2019 r – TRÓJBÓJ SIŁOWY KLASYCZNY i WYCISKANIE LEŻĄC KLASYCZNE

godz. 7:30 – 8:30 Rejestracja zawodników , dokonywanie wpłat.

godz. 8:00 – 9:30 Waga wszystkich zawodniczek a następnie zawodników.

godz. 9:35 Zbiórka zawodników w hali sportowej.

godz. 9:40 Otwarcie imprezy. – godz.10:00 Start I grupy zawodniczek, ( grupy zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
2. Program szczegółowy, minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
3. W przypadku potrzeby odprawy technicznej, prawo uczestnictwa mają przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele PZKFiTS, kierownicy ekip lub zawodniczki i zawodnicy będący reprezentantami swojego klubu sportowego (po jednej osobie).

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury IPF i PZKFiTS.

2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.

3. Wpłaty wpisowego można dokonać na konto Małopolskiego TKKF Nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 do dnia 4 października 2019 lub w dniu imprezy (5.10.2019) w biurze zawodów, przed wejściem na wagę. Dowód wpłaty będzie podstawą do wyrażenia zgody do wejścia na wagę.

4. Na zawodach nie będzie możliwości dokonania opłat za licencję PZKFiTS. Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto PZKFiTS.

5. Uczestników obowiązuje strój zgodnie z przepisami PZKFITS.

6. Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play „

7. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego komunikatu (regulaminu), ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

9. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z komunikatem (regulaminem).

10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

11. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

12. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy komunikat (regulamin) turnieju oraz poniższą klauzulę: zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i w V Trójboju Siłowym Klasycznym oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że : – dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/ 633-26-62, e-mail : tkkf@tkkf.com – posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu (wzięciaudziału) w XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i w V Trójboju Siłowym Klasycznym – dane będą przechowywane przez okres 6 lat – posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. – Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych Osobowych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany)( Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s. 1 )
13.Wszelkie sprawy sporne nie objęte komunikatem rozstrzygać będzie przedstawiciel PZKFiTS, Organizator oraz Sędzia Główny.

14.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu. 15.Niniejszy Komunikat oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz PZKFiTS :www.pzkfits.pl

16.Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin zawodów ts. pdf

Kraków, 28.06.2019 r.
Zatwierdził:
Wiceprezes PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego
Grzegorz Nocek
Organizator:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
Leszek Tytko