g2384
Dodane 18 grudnia 2019 · Posted in Aktualności

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Zarząd Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (zwany dalej „PZKFITS”), ustanawia regulamin przyznawania i pozbawiania licencji umożliwiającej udział we współzawodnictwie sportowym w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym (zwany dalej „Regulaminem”).

 • 2

Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawodników i zawodniczek uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym (zwanych dalej łącznie „Zawodnikami”).

 • 3

Regulamin w szczególności określa zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie kulturystyki, fitness i trójboju siłowego przez Zawodników.

 • 4

Przez uprawianie sportu kulturystyka, fitness i trójbój siłowy w rozumieniu Regulaminu uważa się udział Zawodnika:

 1. w zajęciach treningowych (w procesie szkoleniowym PZKFITS)
 2. we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKFITS
 3. poddawaniu się badaniom lekarskim w COMS lub przez upoważnione przez COMS przychodnie sportowo-lekarskie, badaniom antydopingowym, diagnostycznym i innymi.

 

 • 5

PZKFITS jest jedynym podmiotem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji Zawodnika w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym.

 

 

 

 • 6

Posiadanie licencji zawodnika stanowi warunek uczestnictwa Zawodnika w zajęciach treningowych i we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

 • 7
 1. Otrzymanie licencji zawodnika jest równoznaczne z udostępnieniem przez zawodnika prawa do swojego wizerunku na rzecz PZKFITS, który jest równouprawniony do wykorzystywania tego wizerunku do realizacji zadań statutowych, w tym do realizacji celów reklamowych, marketingowych i gospodarczych.
 2. Otrzymanie licencji zawodnika jest równoznaczne z przestrzeganiem przez zawodnika statutu oraz regulaminów obowiązujących w PZKFITS.
 3. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego przyznaje oraz prowadzi ewidencję przyznanych licencji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji dostępnego na stronie internetowej PZKFITS.
 4. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.
 5. PZKFITS prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.
 6. Przyznanie licencji jest związane z przynależnością do klubu sportowego, który złożył wniosek o licencje zawodnika. Zawodnik może posiadać wyłącznie jedną licencję zawodnika. Zmiana klubu musi nastąpić zgodnie z regulaminem zmiany barw klubowych i zostać odnotowana przez PZKFITS.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady przyznania licencji zawodnika

 • 8
 1. Licencje przyznawane są na wniosek klubu sportowego, który jest członkiem PZKFITS dla zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
 2. PZKFITS pobiera opłatę za przyznanie licencji w wysokości uchwalonej przez Zarząd PZKFITS na dany rok kalendarzowy.
 • 9
 1. Warunkiem uzyskania licencji zawodnika jest spełnienie następujących warunków:
 1. złożenie wniosku o licencję zawodnika przez klub sportowy za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej PZKFITS,
 2. w przypadku pierwszej rejestracji w systemie należy dodatkowo załączyć w systemie podpisany przez zawodnika lub opiekunów prawnych w przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek o wydanie licencji zawodnika (wygenerowany za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji).
 3. dokonanie opłaty za przyznanie licencji zawodnika w wysokości uchwalonej przez Zarząd PZKFITS.
 1. Aktywowanie konta klubowego umożliwia dopiero składanie wniosków i aktywowanie licencji zawodniczych.
 2. Wyrabianie licencji zawodniczych odbywa się poprzez panel klubowy systemu rejestracji zawodników (muszą być wypełnione obowiązkowo wszystkie rubryki).
 3. Aktywowanie licencji zawodnika przez PZKFITS będzie widoczne w systemie, jednocześnie oznacza to ważność licencji zawodniczych na dany rok kalendarzowy.
 4. Licencja nie zawiera ubezpieczenia NNW, w związku z czym konieczne jest posiadanie polisy NNW przez klub składający wniosek o przyznanie licencji zawodnika.

 

Rozdział III

Odmowa przyznania licencji

 • 10
 1. PZKFITS może odmówić przyznania licencji w przypadku nieuregulowania opłat regulaminowych.
 2. Niespełnienia warunków określonych w § 9.
 3. Licencji nie może uzyskać osoba, która uprawiając kulturystykę, fitness lub trójbój siłowy została:
  1. ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
  2. ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary,
  3. pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 11
 4. W przypadku odmowy przyznania licencji, PZKFITS ma obowiązek powiadomić klub sportowy składający wniosek wraz z podaniem powodu odmowy.

Rozdział IV

Pozbawienie licencji

 • 11

 

 1. Decyzję w sprawach pozbawienia licencji zawodnika podejmuje Komisja ds. Licencji Zawodniczych.
 2. Komisję ds. Licencji Zawodniczych podejmuje Zarząd PZKFITS.
 3. Komisja ds. Licencji Zawodniczych w danej dyscyplinie może pozbawić zawodnika licencji w przypadku:
 1. złożenia nieprawdziwych danych,
 2. odmowy uczestniczenia w reprezentacji Polski,
 3. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
 4. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
 5. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika lub zasad fair play,
 6. naruszenia przepisów antydopingowych,
 7. udziału w zawodach organizowanych przed podmioty, które nie są sygnatariuszami WADA lub POLADA, a także nie respektujących polskich przepisów antydopingowych lub światowego kodeksu antydopingowego,
 8. z poza kalendarza imprez PZKFITS, IFBB, IPF, bez uzyskania pisemnej zgody PZKFITS na udział w innych zawodach.
 9. rażącego naruszenia podstawowych zasad norm zachowania i etyki Zawodnika w miejscu współzawodnictwa sportowego lub w okolicznościach z nim związanych.
 1. Przyczyny pozbawienia licencji wymienione w §11 ust. 2 mogą stanowić również podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
 2. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia.
 3. Komisja ds. Licencji w danej dyscyplinie pozbawia zawodnika licencji w drodze decyzji.
 4. Osoba pozbawiona licencji zawodniczej z przyczyn określonych w §11 ust. 2 Regulaminu może ubiegać się o ponowne przyznanie licencji po upływie jednego roku od daty wydania decyzji o pozbawieniu licencji zawodnika.

Rozdział V

Zasady i tryb składania odwołania

 • 12
 1. Od decyzji Komisji ds. Licencji Zawodniczych dla danej dyscypliny przysługuje odwołanie do Zarządu PZKFITS w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia do klubu sportowego, który złożył wniosek.
 2. Od decyzji Zarządu PZKFITS przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy PKOL.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z równoczesnym powiadomieniem PZKFITS.

 

Rozdział VII

Przepisy porządkowe i końcowe

 • 13
 1. Licencje wydane Zawodnikom przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują aż do momentu upływu terminu ich ważności.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zawodnik nabywa licencję na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi PZKFITS.
 4. Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZKFITS w zakresie jakim dotyczyły nadawania i pozbawiania licencji Zawodnika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd PZKFITS uchwały o jego przyjęciu.

 

Zatwierdzony 14 grudnia 2019r.